Szukasz konkretnej rośliny?

Nasza firma

Warunki sprzedaży

Data aktualizacji: 25.04.2022

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY HAUBITZ–POLSKA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze „Ogólne warunki Sprzedaży”, zwane dalej OWS, mają zastosowanie do sprzedaży Produktów, przez przedsiębiorstwo Haubitz-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mirosławicach. 
 2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają: 
 • „Sprzedawca” („Sprzedający”, „Haubitz-Polska sp. z o.o.) – Haubitz-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.);
 • „Kupujący” („Klient”) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent Haubitz-Polska Sp. z o.o. ); 
 • „Produkt(y)” – towar(y) handlowy/e sprzedawany/e przez Haubitz-Polska Sp. z o.o.; 
 • „Producent” – wytwórca danego/ych Produktu/ów; 
 • „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień za wyjątkiem soboty, niedzieli lub świąt państwowych w Polsce; 
 • „Obszar” oznacza obszar geograficzny /teren/ Rzeczpospolitej Polskiej; 
 • „Osoba Trzecia” oznacza każdą osobę fizyczną, spółkę cywilną, spółkę osobową, osobę prawną, organ państwowy lub samorządowy, lub każdy inny podmiot, instytucję lub organizację inną niż Sprzedawca, Kupujący lub Klient; 
 • „Siła Wyższa” oznacza każde zdarzenie wywołujące skutki losowe dla Sprzedawcy, Klienta lub Producenta, takie jak: klęska żywiołowa, wypadek, wybuch, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, powódź, susza, zamieszki, embargo, rozruchy, wojna, działania wojenne, terroryzm, nieprzewidziane i znaczące działanie lub postanowienie organu regulacyjnego, nagły wzrost/spadek cen surowców, kryzys ekonomiczny lub inne nagłe i znaczące okoliczności lub zdarzenia pozostające poza kontrolą strony poszkodowanej; 
 • „OWS” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 1. Postanowienia OWS stanowią integralną cześć zawieranych przez Sprzedawcę umów o współpracy handlowej w zakresie sprzedaży Produktów.
 2. Na warunkach i zasadach określonych w niniejszych OWS, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Produktów, a Kupujący zobliguje się do odpłatnego nabywania produktów od Sprzedawcy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, zgodnie warunkami zawartej umowy, przepisami prawa i postanowieniami OWS.

 

II. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej lub informacji handlowej udostępnionej potencjalnym Klientom w inny sposób, Klient może sformułować zapytanie ofertowe w celu zawarcia transakcji handlowej. Zapytanie ofertowe powinno mieć formę pisemną. Dopuszcza się także możliwość złożenia zapytania drogą elektroniczną, telefoniczną, z zastrzeżeniem konieczności ich pisemnego potwierdzenia w ciągu 3 dni.
 2. Złożone przez Klienta zamówienie (oferta) jest wiążące.
 3. Sprzedawca potwierdza zamówienie Klienta poprzez wystawienie dokumentu „Potwierdzenie zamówienia”, które wysyła do Klienta drogą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób.
 4. Zamawiający (Klient) zobowiązany jest do weryfikacji dokumentu „Potwierdzenie zamówienia”.
  Brak zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania „Potwierdzenia zamówienia” jest jednoznaczny z jego akceptacją, a umowę uważa się za zawartą.
 5. Ewentualnych zmian w zamówieniu Klient może dokonać minimum 12 tygodni przed zaplanowaną dostawą.
  Wyjątek: nie dotyczy produktów, których produkcja jest w toku m.in. byliny i trawy.
 6. Haubitz-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość realizacji umowy poprzez dostarczanie towaru partiami.
 7. Zmiana ustalonego w umowie terminu realizacji dostawy towaru jest możliwa wskutek okoliczności, za istnienie których Haubitz-Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności niekorzystne warunki pogodowe (bardzo niska lub wysoka temperatura), strajki itp. O każdorazowej zmianie terminu realizacji dostawy towaru Haubitz-Polska Sp. z o.o. poinformuje Klienta z jednoczesnym podaniem nowego terminu realizacji dostawy. Taka zmiana terminu wykonania umowy nie będzie uważana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Haubitz–Polska Sp. z o.o.
 8. Ze względu na specyfikę towaru Haubitz-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany w ilościach dostarczanego towaru, m.in. redukcję ilości.
 9. Uregulowanie należności za dostarczony towar odbywać się będzie w terminie i na warunkach określonych w umowie, na podstawie wystawionej przez Haubitz-Polska Sp. z o.o. faktury.
 10. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, naliczone będą odsetki umowne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Naliczenie odsetek umownych nie powoduje utraty roszczeń z tytułu naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 12. Haubitz-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut jak również na skutek innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą mieć wpływ na wzrost cen towarów i usług, np. inflacja.

 

III. WARUNKI DOSTAW, KONTROLI I MAGAZYNOWANIA

 1. O ile nie ustalono inaczej, dostawy Produktów realizowane są przez Sprzedawcę do miejsca określonego przez Kupującego.
 2. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkody lub wydatki poniesione przez Klienta w wyniku opóźnienia w wysyłce, chyba że takie opóźnienie było spowodowane zaniedbaniem lub zamiarem Sprzedawcy.
 3. Kupujący ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu (odbiór ilościowy), niezwłocznie w dniu otrzymania towaru. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia i stwierdzenia ewentualnych braków przesyłki oraz/lub Produktów w dniu doręczenia, w obecności pracownika przewoźnika oraz (w razie stwierdzenia braków) do sporządzenia właściwego protokołu – pod rygorem przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia Produktów z chwilą wydania Produktów, tj. powierzenia Produktów przez Sprzedawcę przewoźnikowi, nawet jeśli przewoźnik wybrany został przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz/ lub dotyczące mechanicznego uszkodzenia w przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór Produktów środkami transportu na zlecenie Kupującego.
 5. Sprzedający nie odpowiada za przypadkową utratę zniszczenie lub uszkodzenie towaru w czasie wyładunku, w razie niezapewnienia przez Kupującego warunków niezbędnych do prawidłowego wyładunku towaru. Dotyczy to w szczególności braku zapewnienia przez Kupującego miejsca oraz jego odpowiednich warunków do prawidłowego dokonania wyładunku. 
 6. Klient zapewni zawsze odpowiednie magazynowanie Produktu, tj. magazynowanie w warunkach zapobiegających pogorszeniu jakości, wyglądu lub opakowania Produktu i ponadto zapewni, iż Produkt będzie przechowywany zgodnie z materiałami udostępnionymi przez producenta Produktu, a także właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na Obszarze. Ciężar udowodnienia należytego wykonania obowiązków określonych wyżej spoczywa na Kliencie.

 

IV. PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Sprzedawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów do chwili ich wydania, przez co rozumie się również wydanie Produktów przewoźnikom (operatorom pocztowym) działającym na zlecenie Klienta.
 2. Kupujący ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów od chwili ich przyjęcia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia w dostawie leżących po stronie przewoźnika oraz producenta. 

 

V. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca udziela Klientowi rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w rzeczy w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, z zastrzeżeniem treści punktów 3 i 4 poniżej.
 3. Z zastrzeżeniem treści Działu III punkt 3, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi w razie niezbadania Produktu (towaru) najpóźniej w ciągu 24 godzin licząc od dnia dostawy lub odbioru, a w sytuacji wykrycia w ten sposób wystąpienia potencjalnej wady – w razie niezgłoszenia tego faktu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia wykrycia.
 4. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady fizyczne zamówionych przez Klienta Produktów niestandardowych, o czym Klient powiadomiony zostanie najpóźniej w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku uznania roszczenia Klienta w ramach rękojmi za wady fizyczne sprzedanej, Sprzedawca będzie zobowiązany do usunięcia wady poprzez obniżenie ceny lub poprzez wymianę rzeczy na rzecz wolną od wad, według własnego wyboru lub, jeśli jest taka możliwość, według wyboru Klienta.
 6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za drobne, estetyczne wady Produktów.
 7. Sprzedawca zwolniony jest z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej lub jej komponentów, jeśli Producent tych rzeczy lub komponentów nie udzielił odpowiedniej rękojmi wobec Sprzedawcy.
 8. Zgłoszenia reklamacji dotyczące wad Produktów należy kierować wyłącznie pisemnie, przy użyciu formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.haubitz.pl (załącznik nr 1), wraz z kompletną dokumentacją zdjęciową, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 9. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości i jakości dostarczonego towaru powinny być zgłoszone pisemnie w terminie do 48 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które Haubitz-Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ochrona danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, realizowana jest przez Sprzedawcę na podstawie przyjętej Polityki ochrony danych osobowych przedsiębiorstwa Haubitz-Polska Sp. z o.o.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, udostępniona jest na witrynie internetowej przedsiębiorstwa: www.haubitz.pl.
 3. Wszelkie oferty oraz materiały marketingowe mogą być przekazywane telefonicznie, listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

VII. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Klient zabezpieczy i zwolni Sprzedawcę oraz jego pracowników i przedstawicieli od wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie koszty i wydatki (włączając w to koszty obsługi prawnej), straty, szkody i zobowiązania wynikające z jakiegokolwiek procesu lub postępowania wniesionego przeciwko nim z tytułu wady Produktów powstałej bez wyłącznej winy Sprzedawcy.

 

VIII. SIŁA WYŻSZA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Sprzedawca jak i Kupujący zostaną usprawiedliwieni z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających ze wzajemnych stosunków gospodarczych, za wyjątkiem zobowiązań pieniężnych, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane przez zdarzenia Siły Wyższej, pod warunkiem, że strona poszkodowana:
  1. niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o zaistnieniu lub okoliczności, na którą zamierza powoływać się w celu usprawiedliwienia;
  2. niezwłocznie wznowi działanie po usunięciu przyczyny opóźnienia
  3. dołoży wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań, aby zminimalizować czas trwania takiego opóźnienia.
 2. Wszelkie spory wynikające ze stosunków gospodarczych strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć poprzez porozumienia oraz negocjacje w myśl dobrej współpracy. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Haubitz-Polska Sp. z o.o.
 3. Niniejsze OWS wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami, w tym fakturami wystawionymi na podstawie OWS, stanowią całość porozumienia między stronami w zakresie sprzedaży Produktów przez Haubitz-Polska Sp. z o.o.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści OWS w trakcie trwania umowy o współpracy handlowej. W przypadku wprowadzenia zmian Sprzedawca powiadomi Kupującego listownie, za pomocą poczty elektronicznej, poprzez umieszczenie informacji na witrynie internetowej Sprzedawcy, lub na dokumencie sprzedaży.
Adres

Haubitz-Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 8A
55-050 Mirosławice
tel +48 71 3902043
orders@haubitz.pl
Ważne informacje

Polityka prywatności
Warunki sprzedaży
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000151545, NIP: 8961218454, REGON: 932062761
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Zmień język

PL EN 
Kapitalna Firma